کارکنان دانشکده

نام: حمیده عابدی
سمت: کارشناس امور دانشجویی- روابط عمومی
تلفن: داخلی 312
محل کار: حوزه معاونت دانشجویی
نام: بهرام داداشی
سمت: حفاظت فیزیکی
تلفن: داخلی 303
محل کار: حوزه حراست
نام: کریمعلی احمدی
سمت: خدمات و فضای سبز
تلفن:
محل کار: فضای سبز و محوطه مرکز
نام: سولماز یوسفی
سمت: خدمات خوابگاه خواهران
تلفن:
محل کار: حوزه معاونت دانشجویی
نام: رامین پاشازاده
سمت: مسئول واحد فضای سبز و خدمات
تلفن:
محل کار: حوزه معاونت پشتیبانی
نام: رضا جهدی
سمت: فضای سبز
تلفن:
محل کار: فضای سبز و محوطه مرکز
نام: محبوب داداشی
سمت: فضای سبز
تلفن:
محل کار: فضای سبز و محوطه مرکز
نام: قسم دیدار
سمت: خدمات
تلفن:
محل کار: ساختمان اداری و آموزشی
نام: طالب کبیری
سمت: خدمات
تلفن:
محل کار: ساختمان اداری و آموزشی
نام: مهدی بابازاده
سمت: کارپرداز - مدیر امور عمومی
تلفن: 044-45266272
محل کار: حوزه امور اداری

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:475  این هفته:3546  این ماه:14276  امسال:148955