کارکنان دانشکده

نام: منصور منفردی
سمت: مسئول آموزش
تلفن: داخلی 363 - 45269504-044
محل کار: حوزه معاونت آموزشی
نام: قنبر قهرمانزاده
سمت: مسئول انفورماتیک - وب سایت
تلفن: داخلی 366 - 45231129-044
محل کار: حوزه معاونت آموزشی
نام: سیمین عذرا بی باک
سمت: امور خوابگاه
تلفن:
محل کار: حوزه معاونت دانشجویی
نام: زهرا واردان
سمت: امور خوابگاه
تلفن:
محل کار: حوزه معاونت دانشجویی
نام: کامیار حسن زاده
سمت: مسئول امور فرهنگی - دانشجویی
تلفن: داخلی 331 - 45245735-044
محل کار: حوزه معاونت دانشجویی
نام: محمد علی احمدی
سمت: کارپرداز
تلفن: داخلی 314
محل کار: دفتر کارپردازی
نام: مجید علیمحمدیان
سمت: مسئول آزمایشگاهها
تلفن:
محل کار: حوزه معاونت پژوهشی
نام: یونس خشم وش
سمت: مسئول تاسیسات برق و مخابرات
تلفن: داخلی 300
محل کار: حوزه معاونت پشتیبانی
نام: علی جلیلی وش
سمت: انبار دار و مسئول تدارکات
تلفن: داخلی 307 - 45269506-044
محل کار: حوزه اداری و پشتیبانی
نام: عسگر عبدی
سمت: مسئول تاسیسات مکانیکی
تلفن: داخلی 220
محل کار: حوزه معاونت پشتیبانی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:134  این هفته:5730  این ماه:17074  امسال:138547