امروز

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

 

جهت دریافت ترم بندی کلی گروه کلیک کنید 

 

ترم دوم سال تحصیلی 97 - 96

دروس پیشنهادی لیست دروس برنامه امتحانی برنامه هفتگی رشته تحصیلی
. . . . مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

 

 

 

 

ترم اول سال تحصیلی 96 - 95

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

ترم دوم سال تحصیلی 95 - 94

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی

 

 

ترم اول سال تحصیلی 95 - 94

رشته تحصیلی

 برنامه

هفتگی

برنامه

 امتحانی

لیست

 دروس

دروس

 پیشنهادی

مهندسی کشاورزی - (ترویج و آموزش کشاورزی) گیاهپزشکی