اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

نام: دکتر عبدالله احمد پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیماری شناسی گیاهی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

a.ahmadpour@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن:
نام: دکتر پریسا شریفی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

pa.sharifi@urmia.ac.ir

صفحه شخصی 

شماره تلفن:
نام: دکتر رویا تقی زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای حشره شناسی کشاورزی اکولوژی حشرات
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

r.taghizadeh@urmia.ac.ir

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 364
نام: نادر لیث
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - توسعه پایدار
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:
نام: شیرین گلباز
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - ترویج وآموزش کشاورزی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:
نام: نادر مشاری
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:
نام: سعید جفایی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - مدیریت کشاورزی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:
نام: فرزاد مشکینی
مرتبه علمی: استاد مدعو
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری - ترویج وآموزش کشاورزی
گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی
شماره تلفن:

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:452  این هفته:3523  این ماه:14253  امسال:148932