امروز

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دکترای باغبانی - سبزی کاری
1
دکتر حسن مهدوی کیا
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای شیمی آلی
دکتر عباس نیکو
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای بیماری شناسی گیاهی
1
دکتر عبدالله احمد پور
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکتری استخراج معدن
داخلی 375
دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای شیمی تجزیه
داخلی 362
دکتر محمد علی شیخ محسنی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر پریسا شریفی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
داخلی 375
دکتر محمدباقر فتحی
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای فیزیولوژی گیاهی
داخلی 359
دکتر نیر محمد خانی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای پترولوژی
داخلی 375
دکتر مریم یزدانی
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح
دکتر شهناز فتحی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار

Pages