امروز

[ English ] دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
شهرام محمدزاده
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای باغبانی - سبزی کاری
1
دکتر حسن مهدوی کیا
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای شیمی آلی
دکتر عباس نیکو
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای بیماری شناسی گیاهی
1
دکتر عبدالله احمد پور
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکتری استخراج معدن
داخلی 375
دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای شیمی تجزیه
داخلی 362
دکتر محمد علی شیخ محسنی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
داخلی 375
دکتر محمدباقر فتحی
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای فیزیولوژی گیاهی
داخلی 359
دکتر نیر محمد خانی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر پریسا شریفی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای حشره شناسی کشاورزی اکولوژی حشرات
داخلی 364
دکتر رویا تقی زاده
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار

Pages