امروز

[ English ] دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

اساتید مدعو مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

کارشناس ارشد ادبیات
مقصود وکیلی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
آرزو گلباز
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناس ارشد - ریاضی
زینب ملکی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
شهروز فرج زاده
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناس ارشد ادبیات
میرزا پور محمد
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
دکتری - سطح 3 حوزه
جهانبخش جهانی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناس ارشد فقه اسلامی
علی قهرمانی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناسی ارشد مدیریت
غلامرضا کبیری
گروه دروس عمومی
استاد مدعو