امروز

[ English ] پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اساتید مدعو مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

کارشناس ارشد ادبیات
مقصود وکیلی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
آرزو گلباز
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
دکتری - سطح 3 حوزه
جهانبخش جهانی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناس ارشد فقه اسلامی
علی قهرمانی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناس ارشد - ریاضی
زینب ملکی
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
دانشجوی دکتری - تربیت بدنی
شهروز فرج زاده
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناس ارشد ادبیات
میرزا پور محمد
گروه دروس عمومی
استاد مدعو
کارشناسی ارشد مدیریت
غلامرضا کبیری
گروه دروس عمومی
استاد مدعو