امروز

[ English ] پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

مياندوآب انتهاي خيابان 17 شهريور- بالاتر از كوي رابري - كيلومتر 4 - نرسيده به ايستگاه راه آهن

مركز آموزش عالي شهيد باكري

تلفن: 45266070

نمابر مركز: 45245725

تلفكس امور دانشجويان: 45245735

صندوق پستي: 196

كد پستي: 5978145001