امروز

[ English ] شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
شهرام محمدزاده
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای باغبانی - سبزی کاری
1
دکتر حسن مهدوی کیا
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکتری استخراج معدن
داخلی 375
دکتر فرشاد نژاد شاه محمد
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای شیمی آلی
دکتر عباس نیکو
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای بیماری شناسی گیاهی
1
دکتر عبدالله احمد پور
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
دکترای شیمی تجزیه
داخلی 362
دکتر محمد علی شیخ محسنی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
دکتر پریسا شریفی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی
استادیار
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
داخلی 375
دکتر محمدباقر فتحی
گروه مهندسی معدن
استادیار
دکترای فیزیولوژی گیاهی
داخلی 359
دکتر نیر محمد خانی
گروه گیاهان دارویی، معطر و گروه باغبانی
استادیار
دکترای پترولوژی
داخلی 375
دکتر مریم یزدانی
گروه مهندسی معدن
استادیار

Pages