امروز

[ English ] شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

نیروهای شرکتی شاغل در مرکز آموزش عالی شهید باکری

 • نام: عسگر عبدی
  سمت: تاسیسات مکانیکی
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: محبوب داداشی
  سمت: فضای سبز
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: رامین پاشازاده
  سمت: فضای سبز
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: بهرام داداشی
  سمت: حفاظت فیزیکی
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه حراست
 • نام: طالب کبیری
  سمت: حفاظت فیزیکی
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه حراست
 • نام: رضا جهدی
  سمت: فضای سبز
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: سولماز یوسفی
  سمت: خدمات خوابگاه خواهران
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه معاونت دانشجویی
 • نام: کریم علی احمدی
  سمت: فضای سبز
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: قسم دیدار
  سمت: فضای سبز
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی