امروز

[ English ] پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان مرکز آموزش عالی شهید باکری

 • نام: مهدی بابازاده
  سمت: مسئول امور عمومی
  تلفن: 044-45266272
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: قنبر قهرمانزاده
  سمت: مسئول انفورماتیک - وب سایت
  تلفن: داخلی 366 - 45231129-044
  محل کار:
  حوزه معاونت آموزشی
 • نام: حمیده عابدی
  سمت: مسئول دبیرخانه و امین اموال
  تلفن: داخلی 312
  محل کار:
  حوزه معاونت دانشجویی
 • نام: فخرالدین اوجاقی
  سمت: مسئول حراست
  تلفن: 04445265756
  محل کار:
  حوزه حراست
 • نام: زهرا واردان
  سمت: امور خوابگاه
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه معاونت دانشجویی
 • نام: ودود حسنی
  سمت: عامل مالی
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: مجید علیمحمدیان
  سمت: مسئول آزمایشگاهها
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه معاونت پژوهشی
 • نام: کامیار حسن زاده
  سمت: کارشناس آزمایشگاه گیاهان دارویی و علوم باغبانی
  تلفن: 04445231128- داخلی 346
  محل کار:
  حوزه معاونت آموزشی
 • نام: منصور منفردی
  سمت: مسئول آموزش
  تلفن: داخلی 363 - 45269504-044
  محل کار:
  حوزه معاونت آموزشی
 • نام: علی جلیلی وش
  سمت: کارشناس امور دانشجویان - انبار دار و مسئول تدارکات
  تلفن: داخلی 307 - 45269506-044
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: محرم جعفری
  سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
  تلفن: داخلی 334
  محل کار:
  حوزه معاونت فرهنگی
 • نام: یونس خشم وش
  سمت: مسئول تاسیسات برق و مخابرات
  تلفن: داخلی 300
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: محمد علی احمدی
  سمت: کارپرداز
  تلفن: داخلی 314
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: اکبر مرادی
  سمت: حفاظت فیزیکی
  تلفن: داخلی 303
  محل کار:
  حوزه حراست
 • نام: سیمین عذرا بی باک
  سمت: امور خوابگاه
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه معاونت دانشجویی
 • نام: عسگر عبدی
  سمت:
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: طالب کبیری
  سمت:
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی
 • نام: محبوب داداشی
  سمت:
  تلفن:
  محل کار:
  حوزه اداری و پشتیبانی