امروز

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹

در این جلسه که روز دوشنبه مورخه 98/9/11ساعت 13 الی 14:30 برگزار گردید، اعضای محترم این کمیته ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبلی، مفاد دقیق طرح صیانت از عفاف و حجاب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب سال 1395 وزارت عتف از جمله تدوین دستورالعمل و راهکارهای تبلیغی-ترویجی، همچنین تدوین دستورالعمل ارائه ارشاد و تذکر و دستورالعمل رسیدگی قانونی را مورد بررسی قرار دادند و برنامه های متعدد پیش رو را در این راستا مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بررسی برنامه های روز دانشجو از دیگر بندهای دستور کار اعضا بود که در قالب شورای فرهنگی مرکز مورد تصویب قرار گرفت.