امروز

[ English ] پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

 1- مراجعه دانشجو به کارشناس کتابخانه

 2- تحویل دادن کتاب به کارشناس

 3- ثبت کتاب تحویلی در سیستم و خارج کردن از حالت امانت

 4- گرفتن جریمه در صورت تاخیر از دانشجو

 5- پس دادن کارت دانشجویی یا ودیعه امانت کتاب به دانشجو

نوع: 
فرآیند