امروز

[ English ] جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

1- مراجعه دانشجو به بخش Search کتابخانه

2- یافتن کد کتاب مورد نظر

3- دادن کد به کارشناس کتابخانه

4- یافتن شماره قفسه و محل کتاب از روی کد داده شده توسط کارشناس کتابخانه

5- ثبت کتاب به نام دانشجوی مورد نظر برای مدت مشخص

6- تحویل کتاب به دانشجو

نوع: 
فرآیند