امروز

[ English ] جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

 1- تکمیل برگ درخواست اخذ گواهی و ارائه آن به اداره آموزش دانشکده

 2- بررسی درخواست دانشجو توسط کارشناس اداره آموزش

 3- درصورت بلامانع بودن صدور گواهی مورد نظر از طریق سیستم آموزشی سما

 4- مهر و امضاء گواهی و تحویل آن به دانشجو

نوع: 
فرآیند