امروز

[ English ] جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲

1- مراجعه به آموزش جهت درخواست تطبیق واحد و تایید ریزنمرات توسط استاد راهنما

2- تسویه حساب از آموزش ، امور مالی ، اداره اموال ، کتابخانه ، خوابگاه

3-مراجعه به کتابخانه جهت تسویه و تحویل کارت کتابخانه

4-مراجعه به بخش اتوماسیون تغذیه دانشجویی

5- مراجعه به اومر فرهنگی مرکز

6- مراجعه به حراست و باطل کردن کارت دانشجویی

7- مراجعه به مسئول آزمایشگاهها و تسویه با آن واحد

8- مراجعه به ذبیرخانه جهت معرفی به آموزش

نوع: 
فرآیند