امروز

[ English ] پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

بسمه تعالی در این آزمون  که روز پنجشنبه مورخه 1401/10/15 در این مرکز برگزار گردید،  تعداد 1476 نفر داوطلب در یازده رشته شغلی با هم به رقابت پرداختند.از این تعداد 1405 نفر آقا و 71 نفر خانم بودند.به رغم نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، استقبال و حضور داوطلبان در این آزمون چشمگیر و خوب بود.