امروز

[ English ] پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

پرسشهای متداول

1- پاسخ برای پرسش شماره یک 

2- پاسخ برای پرسش شماره یک 

3- پاسخ برای پرسش شماره یک 

فــرآیـنـدهــا

1- مراجعه به آموزش جهت درخواست تطبیق واحد و تایید ریزنمرات توسط استاد راهنما

2- تسویه حساب از آموزش ، امور مالی ، اداره اموال ، کتابخانه ، خوابگاه

3-مراجعه به کتابخانه جهت تسویه و تحویل کارت کتابخانه

4-مراجعه به بخش اتوماسیون تغذیه دانشجویی

5- مراجعه به اومر فرهنگی مرکز

6- مراجعه به حراست و باطل کردن کارت دانشجویی

7- مراجعه به مسئول آزمایشگاهها و تسویه با آن واحد

8- مراجعه به ذبیرخانه جهت معرفی به آموزش

1- اعلام تاریخ انتخاب واحد به دانشجویان

2- دریافت اکانت سیستم آموزشی سما برای انتخاب واحد

3- انتخاب دروس تعریف شده  و یا حذف و اضافه دروس از طریق سیستم آموزشی سما

4- گرفتن تائیدیه انتخاب واحد

 1- تکمیل برگ درخواست اخذ گواهی و ارائه آن به اداره آموزش دانشکده

 2- بررسی درخواست دانشجو توسط کارشناس اداره آموزش

 3- درصورت بلامانع بودن صدور گواهی مورد نظر از طریق سیستم آموزشی سما

 4- مهر و امضاء گواهی و تحویل آن به دانشجو

1- مراجعه دانشجو به بخش Search کتابخانه

2- یافتن کد کتاب مورد نظر

3- دادن کد به کارشناس کتابخانه

4- یافتن شماره قفسه و محل کتاب از روی کد داده شده توسط کارشناس کتابخانه

5- ثبت کتاب به نام دانشجوی مورد نظر برای مدت مشخص

6- تحویل کتاب به دانشجو

 1- مراجعه دانشجو به کارشناس کتابخانه

 2- تحویل دادن کتاب به کارشناس

 3- ثبت کتاب تحویلی در سیستم و خارج کردن از حالت امانت

 4- گرفتن جریمه در صورت تاخیر از دانشجو

 5- پس دادن کارت دانشجویی یا ودیعه امانت کتاب به دانشجو